งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

    ประวัติความเป็นมา

    โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ก่อตั้งในปี 2515 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนนักเรียน 98 คน ครู 2 คน โดยอาศัยเรียนที่อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ได้ย้ายมาทำการสอนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เรียกบริเวณนี้ว่า "ป่ากุดน้ำใส" ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอภูเวียง ติดกับถนนสายกุดฉิม-ภูเวียง ท่านศึกษาธิการอำเภอและคณะกรรมการของอำเภอภูเวียงจัดหาไว้ให้ มีเนื้อที่ 70 ไร่ ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ.2519 ได้ขยายพื้นที่เป็น 104 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา และ ได้ขออนุญาต ให้ทางราชการอนุมัติเป็นที่ราชพัสดุ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2521
พ.ศ. 2520 โรงเรียนเข้าโครงการมัธยมชนบท(ค.ม.ช.) รุ่นที่ 13
พ.ศ. 2522 โรงเรียนเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2527 โรงเรียนเป็นผู้นำการใช้หลักสูตร
พ.ศ. 2534 เปิดโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม(สาขาเวียงวงกต)
พ.ศ. 2537 เปิดโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม(สาขาเวียงนคร)

ปัจจุบันโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม มีนายไชยวุฒิ ศรีโยวงศ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีครู-อาจารย์ ทั้งสิ้น 101 คน มาปฏิบัติหน้าที่ 101 คน อัตราจ้าง 13 คน พนักงานราชการ 4 คน นักการภารโรง 6 คน ยาม 2 คน พนักงานขับรถ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน มีแผนการจัดชั้นเรียนดังนี้ 10 –10- 10 / 10–10-10 รวม 60 ห้อง มีนักเรียน รวม 2,632 คน

 

ที่ตั้ง
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 300 บ้านภูเวียง
หมู่ 4 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
ทิศเหนือ ติดต่อกับถนนสายกุดฉิม-ภูเวียง
ทิศใต้ ติดต่อกับที่ดินของเอกชน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับซอยอรุโณทัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับสำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง

 

ตราประจำโรงเรียน

 

ศาลเจ้าจอมปากช่อง เป็นสิ่งที่เคารพนับถือของชาวภูเวียง
เปลวไฟ แสดงถึง ความโชติช่วงชัชวาล ความเจริญก้าวหน้า
วงกลม คือ ระเบียบวินัยอันเป็นปราการสร้างคนให้เป็นคน

 


สุภาษิตประจำโรงเรียน
ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
"ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก"
ปรัชญาของโรงเรียน
พัฒนาบุคคลให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
คำขวัญประจำโรงเรียน
"วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"
สีประจำโรงเรียน
สีแสด & สีเขียว
สีแสด เกิดจาก สีแดง ผสมกับ สีเหลือง
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ ความเสียสละ
สีเหลื่อง หมายถึง พระพุทธศาสนา
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์และความสดชื่น
อักษรย่อของโรงเรียน
..........ภ.ว.ค.

 

 

เมื่อปีการศึกษา 2547 นายเพชร เมืองวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมในสมัยนั้น ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก(เลขที่ 7-40150-001)โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมที่ 7กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งกิจกรรมนี้มีงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อ โดยในการดำเนินงานให้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นที่รวบรวมพรรณไม้ที่มีชีวิต มีที่เก็บพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีห้องสมุดสำหรับค้นคว้า มีการศึกษาต่อเนื่อง รวมทั้งให้โรงเรียนเป็นที่รวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่นที่หายากใกล้สูญพันธุ์และเป็นที่รวมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปีการศึกษา 2547 -2552  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ทำการศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียนตามกรอบการศึกษาของกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 97 ชนิด และนำเสนองานวิจัย “ต้นสะเดา”เป็นพืชศึกษา  และได้รับการนิเทศ ติดตาม จากเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. อย่างสม่ำเสมอ
ปีการศึกษา 2552 นายไชยวุฒิ ศรีโยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม นำทีมเข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ณ เขาเขียว จ.ชลบุรี
ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา โรงเรียนวางแผน และดำเนินการศึกษาพรรณไม้เพิ่มเติมอีก 30 ชนิด
และได้เปลี่ยนแปลงพืชศึกษาจากการศึกษา “ต้นสะเดา” มาเป็นศึกษา “ต้นคราม”  ครูและนักเรียนแกนนำในแต่ละระดับชั้นได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดพืชศึกษาในแต่ละระดับชั้น เป็นดังนี้
ระดับชั้น ม.1 “วิถีชนวิถีไทย เรียนรู้ได้ด้วยมะขาม”
ระดับชั้น ม.2 “สะระแหน่ลือนาม คือยอดสมุนไพร”
ระดับชั้น ม.3 “รู้ไหม ต้นหม่อน ซ่อนความลับไว้”
ระดับชั้น ม.4 “ชีวิตผ่อนคลายใช้พริกเป็นยา”
ระดับชั้น ม.5 “งามเกินเสกสรร อัญชันล้ำค่า”
ระดับชั้น ม.6 “สุดจะพรรณนา วิถีชีวากับกล้วยไทย”

 
Power By www.pwwk.ac.th