งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

    องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์

 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
การดำเนินงาน  ๕  องค์ประกอบ

 

องค์ประกอบที่ ๑ การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้  หลักการ  รู้ชื่อ  รู้ลักษณ์  รู้จัก
๑.๑  การกำหนดพื้นที่และการสำรวจพรรณไม้
๑.๒  การทำผังพรรณไม้
๑.๓  การศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน
๑.๔  การทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง/ดอง/เฉพาะส่วน
๑.๕  การทำป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์

องค์ประกอบที่  ๒  การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน   หลักการ  คลุกคลี  เห็นคุณ  สุนทรีย์
๒.๑  การศึกษาภูมิศาสตร์และศึกษาธรรมชาติ
๒.๒  การกำหนดพรรณไม้ที่ปลูกและกำหนดการใช้
๒.๓  การทำผังภูมิทัศน์
๒.๔  การจัดการพรรณไม้และการปลูกพรรณไม้
๒.๕  การศึกษาพรรณไม้หลังการปลูก

องค์ประกอบที่  ๓  การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ หลักการ  รู้การวิเคราะห์ เห็นความต่าง รู้ความหลายหลาก
๓.๑  การศึกษาพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  (๐๗-๐๐๓)  ครบตามทะเบียนพรรณไม้
๓.๒  การศึกษาพรรณไม้ที่น่าสนใจ

องค์ประกอบที่  ๔  การรายงานผลการเรียน หลักการ  รู้สาระ  รู้สรุป  รู้สื่อ
๔.๑  การรายงานผลการเรียนรู้รวบรวมผลการเรียนรู้คัดแยกสาระสำคัญ  และจัดเป็นหมวดหมู่
๔.๒  การเขียนรายงานแบบวิชาการ/บูรณาการ
๔.๓  วิธีการเขียนรายงานผลในรูปแบบต่าง ๆ
องค์ประกอบที่  ๕  การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา  หลักการ องค์ความรู้ที่เป็นวิทยาการเผยแพร่เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
๕.๑  การนำองค์ความรู้บูรณาการสู่การเรียนการสอน
๕.๒  การเผยแพร่องค์ความรู้
๕.๓  การใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้

 
Power By www.pwwk.ac.th