งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

    เขตพื้นที่เรียนรู้ในรั้วแสดเขียว

- เขตพื้นที่ดูแลทั้งหมด

 

- โซนที่ 1

 

- โซนที่ 2

 

- โซนที่ 3

 

- โซนที่ 4

 

- โซนที่ 5
Power By www.pwwk.ac.th