งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ

 

ผู้เรียนสามารถนำพืชศึกษาของระดับชั้น ม.1-ม.6 มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องประดับ/เครื่องแต่งกายฟ้อนรำ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ ในวันต้อนรับคณะกรรมการประเมิน สมศ. รอบ 3 ในวันที่ 22,25-26 ก.ค. 2554

 

ผู้แสดง

นายสุวัฒน์ โนนทิง นายชีวิน ศิริวิชัย

นายวิฑูรย์ สุทธี นายกิติศักดิ์ ลมสวาท นายวราวุฒิ เงินดี

นางสาวภัชริดา ทัพซ้าย นางสาวปิยนาถ สิทธิเลาะ

นางสาวอริญาภรณ์ สิงหบุตร นางสาวธนัชพร นันทัยเกื้อกูล

นางสาวจตุรพร ศักขวา นางสาวศุภกานต์ วงละคร

 

ผู้ฝึกซ้อมการแสดง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทธิดา ทองยา

 
Power By www.pwwk.ac.th